Hantan River CC

고객센터

명예의 전당

기록구분
기록일자 성명 코스 기록 동반자
2020.07.22 여인화 밸 리 9번 EAGLE 배**,서**,조**
2020.07.21 성명자 마운틴 6번 HOLE IN ONE 김**,박**,용**
2020.07.20 정민규 마운틴 4번 HOLE IN ONE 서**,이**
2020.07.17 김두현 마운틴 9번 EAGLE 권**,박**,정**
2020.07.16 정금 밸 리 EAGLE 김**,서**
2020.07.16 박미숙 마운틴 6번 HOLE IN ONE 박**,이**,최**
2020.07.16 김민철 밸 리 2번 HOLE IN ONE 박**,윤**,이**
2020.07.15 이춘식 마운틴 8번 EAGLE 옥**,이**,이**
2020.07.08 오정택 마운틴 9번 EAGLE 김**,오**,탁**
2020.07.08 이승기 마운틴 9번 EAGLE 김**,박**,조**
<<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>>